اسرائیل شناسی امام خمینی
دبير دين و زندگي
ديني

                              اسرائیل شناسی امام خمینی

 

پیشگفتار

 

کنگره جهانی صهیونیزم درسال(1897م.) درشهربال سوئیس برگزارگردید ویک مجارستانی یهودی تباربنام تئودرهرتزل(1904-1860م)به تبیین دیدگاههای خوددرباره آینده یهودیان درسراسرجهان پرداخت.وی تاکید نمود که تنها راه نجات یهودیان ازاین سرگشتگی وپراکندگی وتبعیض درمیان سایرملتها،ایجاد یک دولت یهودی می باشد.نخستین اقدامات اولیه سران قوم یهود برای گرفتن مجوزاسکان یهودیان درفلسطین ازطرف سلطان عثمانی به جائی نرسید.امادرنتیجه تجزیه دولت عثمانی،بعدازجنگ اول جهانی(1918-1914م.) وقیمومیت انگلستان برسرزمین فلسطین وتلاشهای سیاسی حیم وایزمن که بعدها اولین رئیس جمهوراسرائیل شد ازیکسووصدوراعلامیه آرتورجیمزبالفوردردوم نوامبر(1917م)درطول جنگ ازسوی دیگر،مهاجرت یهودیان به سرزمین فلسطین آسانترانجام گرفت.درفاصله جنگ اول ودوم جهانی وبه خصوص درمدت دوران جنگ دوم جهانی(1945-1939.م) درنتیجه سیاست ضد یهودی نازیها درآلمان،بهانه برای مهاجرت دادن گسترده قوم یهود ازطرف بزرگان یهود فراهم گردید وگروه گروه وارد فلسطین شدند.پس ازجنگ جهانی دوم،سازمان ملل متحد باتجزیه فلسطین وتشکیل دولت یهودی موافقت نمود.درپانزدهم مه(1948م) قیمومیت انگلیس برفلسطین به پایان رسید واین فرجام، آغازی برای شکل گیری دولت اسرائیل درمنطقه گردید.درنتیجه چنین اقدامی، جنگ اول بین اعراب واسرائیل درسال(1948م) به وقوع پیوست.بعدازاین جنگهای دیگری (1956،1967،1973.م) بین اعراب واسرائیل درگرفت که درنتیجه مداخلات کشورهای اروپائی به نفع اسرائیل به پایان رسید.آنچه دراینجا به آن خواهیم پرداخت مواضع امام خمینی(ره)درباره اسرائیل چه درقبل وبعد ازپیروزی انقلاب اسلامی می باشد.انتخاب نام اسرائیل به این دلیل است که برای شناساندن چهره ملت فلسطین،درابتدا بایستی نقاب ازسیاستها واقدامات اسرائیل برداشته شودتاواقعیات بهترشناسانده شوند.بنابراین سعی نموده ایم بامراجعه به آثارحضرت امام(ره)وبهره گیری ازاندیشه های ایشان به این سئوالات پاسخ دهیم که اولا:اهداف اسرائیل درمنطقه خاورمیانه کدامند؟ ثانیا:دولتمردان کشورهای اسلامی دربرابراسرائیل چه تدابیری را باید اتخاذ نمایند؟ ثالثا:مردم کشورهای اسلامی دربرابراقدامات تجاوزگرانه اسرائیل چه وظائفی برعهده دارند؟

 

1-اهداف اسرائیل درخاورمیانه

رژیم صهیونیستی باپیشروی تدریجی وگام به گام دردرون سرزمین فلسطین،اقدام به تاسیس شهرکهائی برای پذیرائی ازمهاجرین یهود نموده است.ازهمان ابتداهدف ازاین مهاجرت رادریک برنامه درازمدت وبرای تشکیل یک دولت یهودی دنبال می نمودند. ساده اندیشی است که گفته شود،اعراب ساکن درمنطقه بیت المقدس بخشی ازاراضی خودرابه یهودیان مهاجرفروختند وآنها هم شروع به احداث وساختن مدرسه،بیمارستان، پادگانهای نظامی،اماکن تفریحی ورزشی نمودند وبراساس همان حق(خریدزمین) زمینه شکل گیری دولت یهودی رابوجودآوردند.این استدلالی بی اساس می باشد.

بسیاری ازاقوام ومذاهب درکشورهای مختلف جهان وجود دارند که هم ازلحاظ کثرت جمعیت وهم درآمد مالی دارای نفوذ بالائی می باشنداما اقدام به تاسیس دولت ننموده اند.واقعیت این است که((اکثرزمینهائی که تحت اختیاردولت یاصندوق ملی یهود قراردارد،اراضی مصادره شده ازاراضی فلسطینی است.))1اسرائیلیها اراضی مسلمین راغصب نمودندوپایه های یک حکومت غیرمشروع رادرآن مکان بنیان نهادند.

امام (ره) درهمین رابطه فرمودند((مااسرائیل رامحکوم می کنیم .اسرائیل غاصب است ودرمحلی که آمده به طورغصب امده است.))2شالوده اولیه این شکل گیری توام با زورو فشارقدرتهای استعماری می باشد.مسلما چنین اقدام نامشروع وغیرموجه توام بایکسری اهداف تخریبی وجنگجویانه می باشد.شکل گیری اسرائیل ازهمان ابتدا درجهت اهرم فشاربرعلیه مسلمین وراه انداختن چالشهای منطقه ای درجهت تطمیع منافع غرب،وتهدید دنیای اسلام شکل گرفت((این جرثومه فساد راکه درقلب کشورهای اسلامی گماشته اند،تنهابرای سرکوبی ملت عرب نمی باشد.بلکه خطروضررآن متوجه همه خاورمیانه است.نقشه،استیلاوسیطره صهیونیزم واستعماربردنیای اسلام وبیشترسرزمینهای زرخیزومنابع سرشارکشورهای اسلامی می باشد.))3سیاستهای درازمدت اسرائیل وهم پیمانانش درمیان کشورهای اسلامی نوعی اعمال قدرت وسلطه، همراه با گسترش حوزه نفوذ بوده است.

بدین صورت که ازیک طرف سعی می شود،سیاستهای سلطه جویانه حفظ شود وازسوی دیگراین سیاستها برخوردارازاستراتژیهای تهاجمی باشد.اسرائیلیها درجاایستادن ومواضع تدافعی رادراهداف میان مدت ودرازمدت دنبال نمی کنند.براین اساس امام(ره) اتخاذ هرگونه سیاست سازشکارانه وهمراه بامسامحه رارد نموده واظهارمی نمایند((اگرسست بگیرید اینها تافرات میخواهندبروند.اینها همه اینجا راملک خودشان میگویند هست.))4                                                 

سیاست توسعه ارضی وگسترش آن ازفرات تانیل ،جزء اهداف اساسی بنیانگزاران دولت یهود بوده است.بطوریکه بازگشت به ارض موعود باتمسک به متون مذهبی وبراساس تفاسیردینی همواره بخشی ازبرنامه های رهبران سیاسی اسرائیل می باشد تا ازاین طریق یک نوع علاقه ملی واحساس ملی گرائی رادرمیان یهودیان دربازگشت به سرزمین فلسطین ایجاد نمایند.آنها برای تحقق بخشیدن به مقاصد ونیاتشان ازامکانات نظامی واقدامات تروریستی درجهت پیشروی وتوسعه سرزمینی وهمچنین تسلط براماکن مذهبی مانند((بیت المقدس))استفاده نموده اند.ایجاد فضای رعب ووحشت درداخل سرزمینهای اشغالی بااستفاده ازماشین ترورازسوی صهیونیستها،سبب گردیده که عده زیادی ازمردم فلسطین مهاجرت اجباری نمایند ودرکشورهائی مانند سوریه واردن ودراردوگاههای اجباری مهاجران سکونت گیرند.

درعوض مهاجران یهودی ازآمریکای شمالی واروپای غربی وشرقی جایگزین مردم فلسطین شده اند.درواقع هدف رهبران اسرائیل آن بوده که یهودیان راازسایرنقاط دنیا جمع نموده وزمینه مهاجرت آنها رابه داخل سرزمینهای اشغالی فراهم نمایند.بن گوریون در31اوت1949دردیداربا یک گروه ازآمریکائیها،اشاره میکند که((اگرچه ما رویای ایجاد دولت اسرائیل راعملی کرده ایم،هنوزدرآغازکارقرارداریم.درحال حاضر،جزنهصد هزاریهودی دراسرائیل زندگی نمی کنند،وحال آنکه اکثریت قوم یهود هنوزدرخارج حضوردارند.تلاش آینده مااین است که همگی یهودیان رابه اسرائیل اسرائیلیها سرزمین خالی ازسکنه فلسطینی راجزءاهداف بلندمدت خود دنبال نموده اند.دولتمردان اسرائیلی برای تحکیم جایگاه وموقعیت سیاسی رژیم،ازهرابزارووسیله ای برای دستیابی به آرمان ساخته وپرداخته شده یهود استفاده نموده اند.به عبارت بهترازدیدگاه آنها بکارگیری سیاستهای غیراخلاقی(ترور،خشونت،تبعیدوزندان) برای رسیدن به هدف،موجه ومنطقی است.این اقدامات براساس دیدگاه ابزارانگارانه نظریه پردازی شده است.ازسوی دیگردرسطح بین المللی ،بابرخورداری ازحمایت قدرتهای بزرگ مانند ایالات متحده آمریکا وهم پیمانانش،برروی اقدامات وسیاستهای غیرمشروع وناموجه خود سرپوش گذاشته اند.کاخ سفید درجهت تحکیم جایگاه اسرائیل درسرزمین فلسطین،سعی نموده باارائه طرح ونقشه، گروههای مبارزوآوارگان فلسطینی راازحقوق حقه خود جهت دستیابی به موطن اصلی بازدارند.اما هیچکدام ازاین پیشنهادات به نفع مردم زیان دیده فلسطین نبوده است.امام(ره)طرحهای آمریکائیان رانیرنگ ودرجهت جنگ افروزی درمنطقه دانسته واظهارمیدارند((برفرض که آمریکا یک طرح صددرصد اسلامی-انسانی بدهد.ماباورنمیکنیم که آنهابه نفع صلح ومنافع ماگامی بردارند.اگرآمریکا واسرائیل لااله الاالله بگویند،ماقبول نداریم.چراکه آنها میخواهند سرماکلاه بگذارند.آنها کهصحبت ازصلح میکنند،میخواهند منطقه رابه جنگ بکشند.))6

امروزمشاهده می کنیم که اقدامات تروریستی دستگاه حاکمه صهیونیسم وبسیاری ازموارد نقض حقوق بشرازطرف حامیانش دفاع مشروع جلوه داده میشود وکسانی راکه با دست خالی وسنگ ازسرزمین اجدادی خویش دفاع می کنند تروریسم می نامند.بنابراین دنبال نمودن موضوعاتی مانند،گسترش جغرافیای سرزمینی،ایجادشهرکهای یهودی نشین،تروررهبران سیاسی ومذهبی فلسطینی،خلع سلاح نمودن گروههای مبارز،تسخیربیت المقدس وتبدیل آن به پایتخت،تهدید گروههای افراطی درتخریب مسجدالاقصی،تفرقه افکنی درمیان کشورهای اسلامی،اهداف اصلی رژیم صهیونیستی می باشد.امام(ره) باشناخت اهداف اسرائیل وسیاستهای تجاوزگارانه آن رژیم سعی دربیداری دولتها وملتهای اسلامی دارند.دراینجا به وظائف دولتهای اسلامی دربرابراقدامات اسرائیل میپردازیم.  

 

 

 2- وظائف دولتهای اسلامی درقبال اسرائیل

 دولتها ی اسلامی می توانند نقشی مهم واساسی درسمت گیری واتخاذ خط مشی های سیاسی دربرابراقدامات وتحرکات تجاوزکارانه اسرائیل ایفانمایند.چرا که برقراری روابط دیپلماتیک وشناسایی رسمی سایر دولتها درحیطه اختیارات اصلی واساسی آنها می باشد.علاوه براستفاده ازابزارههای دیپلماسی،دولتها ازطریق تحریم ها،قطع روابط اقتصادی وبرملا نمودن چهره متجاوزگردرمجامع بین المللی وشناساندن اهداف پشت پرده آن،می توانند گامی موثرواساسی رادراین زمینه بردارند.ازنکات جالب وحائزاهمیت درموضع گیری امام برعلیه اسرائیل ،انتقادازکشورهای اسلامی طرفداراسرائیل می باشد.اولین حکومتی که مورد انتقاد قرارگرفت ،پهلوی بود.امام(ره) ازهمان روزهای اولیه مخالفت با شاه،گسترش حضوراسرائیل ونقش پشت پرده آن رادرسیاستهای ایران برملا وآشکارساخت. به طوریکه درسخنرانیهای ابتدای دهه 1340،سه مسئله اصلی رادراهداف مبارزاتی دنبال نمودند واعتقاد داشتند:اولا:دستگاه حاکمه سیاسی ودرراس آن شاه غرق دراستبداد وفساد است.ثانیا:سیاستهای ضدمذهبی واسلامی شاه، اسلام وقرآن رادرمعرض خطرقرارداده است.ثالثا:اسرائیل درارکان وسطوح مختلف(سیاسی،اجتماعی واقتصادی) کشوررخنه نموده است.دراینجا مشاهده می شود که امام(ره) ازیکسوازاسلام ومفاهیم اسلامی دفاع می نماید وازسوی دیگربه اسرائیل ونظام سیاسی پهلوی حمله می نماید.

اهمیت موضوع درهمین است که امام براساس تعالیم اسلامی وقرآنی ،مبارزه بااستبداد واستعماررایک مقوله به هم پیوسته می دانند.استبداد واسرائیل هردوبرای جامعه ایران خطرناک وبرخلاف مصالح ومنافع کشور تشخیص داده می شوند.

مامورین شاه ازامام(ره) میخواهند که به موضوعاتی مانند(اسلام ،اسرائیل وشاه) پرداخته نشود ودراین زمینه آگاه سازی انجام نگیرد. امام به صراحت هرگونه رابطه رژیم شاه بااسرائیل راموردنکوهش قرارداده ودراین باره اشاره می نمایند((ماازاول نظرقاطع درباره صهیونیستها داشته ایم.یکی ازدلایل مخالفت ماباشاه ایران همین رابطه بااسرائیل بوده است.همین قضیه موجب حرکت مردم ایران شده است.))7 این قطعیت وانعطاف ناپذیری دربرابر اسرائیل وحمایت ازحقوق ملت فلسطین نه تنها دربعدنظری وحرکتهای قبل ازانقلاب وجوددارد،بلکه دربعدازشکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران هم تداوم یافت.ازدیدگاه امام(ره)وظیفه دولتهادربرابراقدامات رژیم صهیونیستی به دوصورت انجام پذیرمیباشد:1-اتحادویگانگی 2-تحریم اقتصادی.

 

 

الف- اتحاد ویگانگی

 

امام(ره)وظیفه دولتهای اسلامی دربرابراعمال تجاوزکارانه اسرائیل به سرزمینهای اشغالی را دروهله اول اتحاد ویگانگی می  داند.اتحادی که برآمده ازاتخاذ شیوه های درست ومنطقی ومتون اصیل اسلامی می باشد.برای رسیدن به این پیوند ومشارکت اسلامی،درابتدامی باید((سران کشورهای اسلامی ازاختلافات داخلی دست بردارند وبااهداف عالیه اسلام آشناشوند وبه سوی اسلام گرایش پیداکنند.))8 تاکید امام(ره) بردنبال نمودن اهداف بزرگ ومهم ازسوی دولتمردان کشورهای اسلامی به این دلیل می باشد که درجهان اسلام اقوام ومذاهب متنوعی وجودارد وهمین عامل سبب شکل گرفتن سلیقه ها ونظرات متفاوتی شده است.متاسفانه دربرخی موارد مشاهده می گردد،اهداف حیاتی وکلی تربه فراموشی سپرده میشود ونگرشهای قومی و تعصب آمیزبسیاری ازاتفاقات بوجود آمده درجهان اسلام رابه فراموشی می سپارد. بنابراین،هرگونه عامل یاعوامل اختلاف وتفرقه برانگیزکه موجبات گسست وسستی رادرمیان جوامع اسلامی فراهم نماید درابتدا می بایست ازطرف دولتمردان کنارگذاشته شود.این عوامل ممکن است،نژادی،زبانی،ملیتی وسیاسی باشند.اتحاداسلامی زمینه توافقات ونقاط اشتراک درجهت گیریهای سیاسی، بین کشورهای اسلامی رافراهم می آورد.

مسائل ومشکلات برآمده ازگرایشها واحساسات ناسیونالیستی مثل پان ترکیسم،پان عربیسم وپان ایرانیسم،زمینه تفرقه وچند دستگی رادرجهان اسلام فراهم آورده است.به قول امام(ره)((اگردولتهای اسلامی به خودبیایندوگرایش پیداکنند به اسلام وازعربیت برگردند به اسلامیت وازترکیت برگردند به اسلامیت،حل میشوند مسائل واگرآنها نکننداین مشکل هست تاوقتی که سایرکشورهامثل ایران بشوند.)) 9 این همان موضوع نگران کننده وحساسیت برانگیز بوده که امام سعی نموده این عامل انحطاط برانگیز رادرمواضع ودیدگاه خویش موکدا مدنظرقراردهند. 

همین گرایشهای تفرقه انگیزملی گرائی سبب گردیده،مسئله ومشکل مردم فلسطین وچگونگی مقابله جهان اسلام بااسرائیل،نگرشهای قومی ونژادی به خود بگیرد.اسرائیلیهاازاین تفرقه سود زیادی نصیبشان گردیده است.امام درمواضع خویش متوجه این اختلافات درمیان سران دولتهای اسلامی بوده است.درواقع امام (ره)درد رادرجهان اسلام تشخیص داده بودند.علاج واقعی آنرا درعمل به متون ومفاهیم اسلامی می دانند. بهمین دلیل ریشه ناکامی وشکست مسلمانان دربرابرصهیونیزم را باواقع بینی وظرافت وژرف نگری دنبال نموده وسعی دربیداری وآگاهسازی دولتهای اسلامی می نمایند.زیرابسیاری ازسرسپردگیهاووابستگیهابه دشمنان معلول عدم آگاهی وشناخت ازعیوب داخلی می باشد.دراینجاست که موقعیتها وضرورتها تشخیص داده نمیشود ودشمنان ازاین قضیه سود وبهره لازم رامی برند. 

امام(ره)یکی دیگرازموارد ضعف جهان اسلام دربرابررژیم اسرائیل رادراختلاف،تفرقه وهمچنین وابستگی برخی رهبران سیاسی درجوامع اسلامی می دانند وبه صراحت بیان می نمایند((این اختلاف کلمه وسرسپردگی بعضی ازسران ممالک اسلامی است که باداشتن منابع طبیعی سرشاروذخایرگرانبها وجمعیت هفتصدمیلیونی نتوانسته اند، دست استعماروصهیونیزم راازبلاداسلامی قطع کرده وبه نفوذ ایادی آن پایان بخشند.))10برخی ازرهبران کشورها ونهادهای مسئول تصمیم گیرنده درارتباط باسیاستها واقدامات چه درعرصه داخلی وخارجی،ممکن است علاوه بردامن زدن به مباحث ناسیونالیستی،ازطریق رابطه دیپلماتیک وشناسایی رسمی اسرائیل زمینه سازی اختلافات رادرجهان اسلام فراهم آورند.هنگامیکه یک کشورمسلمان،مشروعیت نظام سیاسی اسرائیل رابپذیرد وآنراموردشناسایی قراردهد،دولت شناسائی شده به عنوان یک بازیگرنظام بین المللی ازیک جایگاه وموقعیت بالفعل برخوردارخواهدشد.این رابطه وشناسایی ،امتیازات سیاسی واقتصادی رادرپی خواهد داشت.امام هرگونه رابطه دیپلماتیک بااسرائیل راموردنکوهش قرارداده واعلام میدارند((این حکومتهاهستندکه به واسطه روابطشان باابرقدرتهاوسرسپردگی شان باابرقدرتهای چپ وراست،مشکلات رابرای ماوهمه مسلمین ایجادکرده اند.اگراین مشکل ازپیش پای مسلمین برداشته شود،مسلمین به آمال خودشان خواهندرسید.))11

بنابراین پرداختن به گرایشهای ملی گرایی وبرقراری ارتباط دیپلماتیک بااسرائیل،ازجمله عواملی هستند که زمینه تفرقه وچند دستگی رادرمیان حکومتهای اسلامی فراهم مینماید.اولی درزمینه فرهنگی ودومی دربعدسیاسی خودرانمایان می سازد.امام هردوعامل راردنموده،زیرا اسرائیل ازاینچنین اقداماتی نهایت استفاده رامی برد((اسرائیل وقتی که دید ملتهاباهم مخالف هستندودولت مصر12هم که همراه اوست برادراست وعراق هم که بااینها برادراست.وقتی اینهارادید قدم به قدم پیش می رود))13.بنابراین امام همه کشورهای اسلامی رادرزیرسایه ارزشهای اصیل اسلامی به توافق وهمگرایی دعوت وآنها رامتوجه خطرات خارجی درنتیجه عدم توجه به این اصول می نمایند. 

ب- تحریم اقتصادی

 ازدیدگاه امام(ره)یکی دیگرازوظائف دولتهای اسلامی،تحریم اقتصادی اسرائیل می باشد.منظورازتحریم اقتصادی،عدم مبادلات تجاری وبازرگانی کشورهای اسلامی بااسرائیل است.به عبارت دیگرعدم تعاملات اقتصادی،منع هرگونه خرید وفروش کالاومواداولیه راشامل میگردد.جهان اسلام به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل داشتن منابع سرشار(نفت وگاز)ازپتانسیل های خوبی درعرضه انرژی برخوردارمی باشند.

کشورهای اسلامی تحریم اقتصادی رابه دوگونه می توانند اعمال نمایند:یکی ازطریق تحریم فروش نفت ودیگری تحریم خرید کالاها ومصنوعات ساخته شده اسرائیل وحامیانش.امام کشورهای فروشنده نفت به اسرائیل ودرابتدا رژیم پهلوی رامحکوم نموده ودراین باره اظهارمی نمایند((این شاه ایران است که دست اسرائیل رادرسراسرایران بازگذاشته واقتصادایران رابه خطرانداحته است...این شاه است که نفت ایران رابه دشمنان اسلام وبشریت تسلیم کرده تادرجنگ بامسلمین واعراب غیوربه کاربرند.))14

ذکراین نکته ضروری است که حجم مبادلات اقصادی ایران واسرائیل درقبل ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران به خصوص ازسالهای( 1328ه.ش) به بعد افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.صادرات وواردات ایران واسرائیل درمحدوده خاورمیانه دردوران پهلوی،بیشترازهمه کشورهای منطقه بوده است.عمده محصولات صادراتی اسرائیل به ایران عبارت بودنداز))تخم مرغ،گاوهای شیرده،ماشین آلات کشاورزی،موتور،لاستیک اتومبیل،نخ پشمی،موادغذائی وبعضی اقلام دیگر.))15درازای اقلام یاد شده،نفت به عنوان عنصراصلی وحیاتی دراقتصاد اسرائیل،ازطرف ایران تامین میگردید.

مراوده اقتصادی برخی ازکشورهای اسلامی بااسرائیل،اسباب پویائی و تدوام اقتصادی رابرای زیرساختهای اقتصادی آن رژیم فراهم نموده بود.درصورتیکه تحریم همه جانبه ازسوی کشورهای اسلامی انجام می گرفت،بسیاری ازطرحها وپروژه های عمرانی،کشاورزی وصنعتی بامشکل مواجه میگردید.امام(ره)باایجاد هرگونه رابطه بااسرائیل چه درزمینه فروش مواد اولیه وچه درزمینه خریدکالاهای ساخته شده رژیم صهیونیستی به طورصریح اعلام مخالفت نموده وبراین عقیده اند که:کمک به اسرائیل جه فروش اسلحه وموادمنفجره وچه نفت حرام ومخالفت بااسلام است.((رابطه با اسرائیل وعمال ان،چه رابطه تجاری وچه رابطه سیاسی حرام ومخالف اسلام است.باید مسلمین ازاستعمال امتعه(کالاها)اسرائیل خودداری کنند.))16                       مخالفت فقط درارتباط بااسرائیل نمی باشد بلکه حامیان آن وکشورهائی مانندایالات متحده امریکا راهم دربرمیگیرد.زیراکشورهای حامی ومتحد آن رژیم هرچند که ممکن است بطورآشکاروشفاف،سیاستها وخواسته های پنهان خودرادرحمایت ازاسرائیل عملی ننماید اما با درپیش گرفتن رفتارهای تاییدی وبی تفاوتی،بسیاری ازاقدامات غیراخلاقی وخلاف موازین انسانی راصحه می گذارند.دربین حامیان رژیم اسرائیل،آمریکا عملا ازهرگونه کمک به اسرائیل بصورت پنهان وآشکاردریغ نورزیده است.دیگر اینکه نیات ومقاصد حامیان بااعمال وکردارمرتکبین جرم وجنایت یکی می باشد.

به عبارت بهتراسرائیل جدا ازیک مجموعه نمی باشد.اسرائیل ازابتدا تاکنون با حمایت قدرتهای مسلط جهانی (انگلیس وایالات متحده آمریکا) بوده که توانسته اهداف وخواسته های خودراتحقق ببخشد.دیگراینکه بسیاری ازراهگشائیها وبرداشتن موانع درعرصه بیت المللی به وسیله حامیان آن انجام شده ومیشود.دراینجاست که امام(ره)،اسرائیل وحامیان آن راباهم مورد خطاب قرارمی دهند که برهمه((دولتهای ممالک نفت خیزاسلامی لازم است ازنفت ودیگرامکاناتی که دراختیار دارند،به عنوان حربه علیه اسرائیل واستعمارگران استفاده کرده وازفروش نفت به آن دولتهایی که به اسرائیل کمک میکنند خودداری ورزند.))17

دراکتبر(1973.م) جنگی به رهبری مصروسوریه بااسرائیل درگرفت.دراین جنگ بودکه برای اولین بارکشورهای مسلمان ودارای منابع نفتی متحد شدند تا ازاهرم نفت برعلیه کشورهای حامی اسرائیل استفاده نمایند.این اقدام بصورت مقطعی انجام گرفت.امابدلیل وابستگی اقتصادی کشورهای اسلامی به نفت وعدم همگرایی برخی ازکشورها مانند ایران،عملا تحریم های نفتی نتوانست دوام بیاورد.علت دیگراین است که متاسفانه بدلیل برخوردارنبودن بسیاری ازاین حکومتهاازمشروعیت مردمی ووابستگی سیاسی آنها به قدرتهای غربی،یک نوع چند دستگی وواگرایی سیاسی درجهت اتخاذ سیاستهای هماهنگ ویکدست وجوددارد.اینها عواملی هستند که بسیاری ازهمکاریهای اقتصادی درجهت تحریم برعلیه اسرائیل رابامشکل مواجه ساخته است.

 

3- ملتهای اسلامی واسرائیل

موضوع دیگری که امام(ره) دردیدگاه خویش به آن توجه نموده،نقش ووظائف مردم کشورهای اسلامی دربرابررژیم صهیونیستی می باشد.درجهان اسلام،مسلمانان زیادی باتنوع قومی،زبانی،ملی،مذهبی درمحدوده های سرزمینی مشخص ومعینی ازآفریقا تا آسیا ودرمیان کشورهای اروپائی زندگی می کنند.امروزدرازای هرچهارنفرازمردم جهان یکنفرمسلمان میباشد.این جمعیت اکثریتی با نیروهای ایمان واتحاد وهمیاری میتواند،بسیاری ازموانع ومشکلات راازپیش روی مردم مظلوم فلسطین برطرف سازد.درابتدا امام برای بیداری ملتهای اسلامی ازمردم ایران میخواهند که((ازمنافع اسرائیل وآمریکا درایران جلوگیری نموده وآنرامورد هجوم قراردهند وهرچند به نابودی آن بیانجامد.وظیفه علمای اعلام ومبلغین است که جرایم اسرائیل رادرمساجدومحافل دینی به مردم گوشزد کنند.))18

منظورامام این است که اگرمردم مشاهده نمودند حکومتهایشان درجهت خواسته ها ومنافع اسرائیل عمل مینمایند ودرجهت تحقق خواسته های ملت فلسطین اقدام مفید وموثرانجام نمی دهند،وظیفه ملتهاست که ازاین اقدامات غیرمسئولانه وناموجه جلوگیری نمایند.پس شرط اول اینست که بیداری وآگاهی درمیان مردم شکل بگیرد تا بتوانند منافع ونیازهای واقعی راازنیازهای کاذب تشخیص دهند.امام بهترین الگوبرای ملتهای اسلامی رامردم ایران معرفی میکنند وتاکید میورزند: ((تاکشورهای اسلامی ،ملتهای اسلامی،آن معنایی که درایران پیداشده،الگوی خودشان قرارندهند وتاخودشان به خیابانها نریزند وبخواهند ازدولتهای خودشان که بااسرائیل باید روبروبشوند،گمان مکنید که این کروکورها به تعقل برسند.))19واقعیت این است وجهانیان هم مشاهده کردند که مردم ایران درانقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)ازیک سوساخت حکومت پادشاهی رادرهم شکستند وازسوی دیگرحمایت ازمستضعفان ومحرومین جهان بخصوص نهضت های آزادیبخش اسلامی رامورد توجه قراردادند.ازجمله مساعدت وحمایت ازنهضت آزادیبخش فلسطین بود.باشکل گیری انقلاب اسلامی در ایران،اولا:یکی ازحامیان رژیم اسرائیل درمنطقه ازبین رفت.ثانیا:انقلاب اسلامی موجی ازامید،پویایی وتحرک رادرمیان گروههاوسازمانها وملت مظلوم فلسطین درجهت رهایی ازشرمتجاوزگران اسرائیلی ایجاد نمود.این همه مخالفت،مانع تراشی وایجادمحدودیت برای نظام جمهوری اسلامی به این دلیل میباشد که انقلاب اسلامی،بسیاری ازمعادلات سیاسی درمنطقه رادرهم ریخت.مطابق باهمین اقدامات انجام شده درانقلاب اسلامی ایران می باشد که امام الگوبرداری ازقیام ملت ایران رابرای مردم کشورهای اسلامی لازم وضروری می دانند.

متکی بودن برباورهای اسلامی ورها شدن ازهرگونه وابستگی به شرق وغرب رابه همه ملتهای اسلامی به خصوص ملت فلسطین درجهت رسیدن به اهداف وآرزوها یادآورمیشوند.امام به وضوح اعلام می نمایند که((شما مطمئن باشید که نه شرق به درد شما می خوردونه غرب.با ایمان به خداوتکیه برسلاح،بااسرائیل بجنگید.همچون ملت ونیروهای مسلح ایران که بی اتکابه قدرتهاوابرقدرتهاوباایمان به خدا وقدرت لایزال اوتاحصول خواسته های مشروع خویش دست ازاسلحه برنمی دارند.))20

علاوه بربیداری ملتها وتاکید برباوروایمان به خداوند درراه رهایی فلسطین ازچنگال متجاوزین صهیونیزم،امام به عوامل انسجام دهنده میان ملتهای اسلامی مانند روزقدس ومراسم حج اشاره می نمایند.ااسرائیل شهربیت المقدس راکه مورد احترام ادیان آسمانی(اسلام ،مسیحیت ویهود)بوده است،دربین سالهای(1980-1948م)به اشغال خود درآورده است.تااینکه درسال1980م.قدس به عنوان پایتخت رسمی اسرائیل ازسوی پارلمان آن رژیم به تصویب رسید.دربرابر این اقدامات رژیم اشغالگر،امام درسخنرانی 15مرداد ماه1359(ه.ش)ازهمه ملتهای مسلمانان جهان خواستند که((روزقدس رابزرگ بشمارند ودرهمه ممالک اسلامی درروزقدس،درروزجمعه آخرماه مبارک،تظاهرات کنند.مجالس داشته باشند،محافل داشته باشند،مسجد داشته باشند،درمساجد فریاد بزنند.))21  

 

درواقع روزقدس،روزی است که مسلمین درسراسرجهان،تجمع وگردهمائی میکنندونفرت وانزجارخودراازصهیونیزم به نمایش می گذارند.این نمایش وحدت ویکپارچگی ازسوی ملتهای مسلمان،ولواینکه موافق میل برخی ازدولتها نباشد،میتواند به عنوان نمادهمبستگی عمومی درجهان اسلام نمایانده گردد.ازسوی دیگرامام(ره)بی تفاوتی مسلمانان رانسبت به مسئله قدس جائزنمیدانند وپرداختن به آن رادرسطحی فراتر ازیک ملت یا حکومت تبیین مینمایند.((مسئله قدس ،یک مسئله شخصی نیست ویک مسئله مخصوص به یک کشورویایک مسئله مخصوص به مسلمین جهان درعصرحاضرنیست.بلکه حادثه ای است برای موحدین جهان ومومنان اعصارگذشته وحال وآینده،ازروزی که مسجدالاقصی پی ریزی شد تا آنگاه که این سیاره درنظام هستی درگردش است.))22                               

دراصل همه مسلمانان درسراسردنیاباید باعزم واراده جمعی،سعی درعقب راندن اسرائیل ازبیت المقدس داشته باشند.ملتها ودولتها این مسئولیت را ازدوش خودساقط ننمایند ونسبت به این مسئولیت ،پاسخگو باشند.علاوه برتظاهرات وراهپیمائی مردم درروزقدس،امام(ره)به تجمع مسلمانان درمراسم ومناسک حج بها داده واین گردهمائی مسلمین رادراین نقطه پاک وروحانی،به عنوان نیرویی موثربرعلیه مستکبرین ومتجاوزان به حساب می آورند.هدف دیگرازبرپایی مراسم حج علاوه برامورمرتبط باعبادت وپاکی قلوب،آگاه بودن ازوضعیت مسلمانان جهان درسراسرعالم میباشد.امام(ره)ازحجاجی که هرسال دراین مکان وحی گرد می آیند،میخواهد که ازاین فرصت بدست آمده نهایت بهره وری واستفاده راببرند وازآنها میخواهندکه))برای حل مسائل مشکله مسلمین تبادل نظروتفاهم کنید.باید توجه داشته باشید که این اجتماع بزرگ که به امرخداوند تعالی درهرسال دراین سرزمین مقدس فراهم میشود،شماملتهای مسلمان رامکلف میسازد که دراهداف مقدسه اسلام،مقاصد عالیه شریعت مطهره ودرراه ترقی وتعالی مسلمین واتحاد وپیوستگی جامعه اسلامی کوشش کنید.))23بعدازاشاره به مباحث وچارچوب های کلی درپیش روی مسلمانان به وظیفه این اجتماع بزرگ درقبال دفاع ازحقوق فلسطینیان می پردازندوخطاب به همه آنها میفرمایند((برای آزادی سرزمین اسلامی فلسطین ازچنگال صهیونیسم،دشمن سرسخت اسلام وانسانیت،چاره اندیشی کنندوازمساعدت وهمکاری بامردان فداکاری که درراه آزادی فلسطین مبارزه میکنند غفلت نورزید.))24

تاکید امام(ره)بردوحوزه ازاجتماع مسلمین(مراسم حج وروزجهانی قدس)بیشتربه دلیل صفوف فشرده وگردآمدن انبوه جمعیت مسلمان درمکان یا مکانهایی خاص میباشد.این اجتماعات ازیکطرف بدلیل ویژگیهای مشترک(حمایت ازمردم فلسطین)یکنوع احساس اعتماد به نفس وتحرکات عدالت خواهی رابوجود می آورد وازسوی دیگرزمینه ترس،آشوب واضطراب رادرمیان دشمنان اسلام ایجاد می نماید.مردم درکشورهای اسلامی می توانند باایجاد وراه اندازی سازمانهای خود جوش ودفاتردفاع ازمردم فلسطین ازطریق جمع آوری کمکهای اقتصادی درجهت حمایت ازفلسطینیان گامی رو به جلو بردارند.ازسوی دیگر تحصیکردها وفعالان سیاسی با صدوراعلامیه،ارائه آثارومقالات،راه اندازی همایش وکنفرانسها،ازحقوق مردم فلسطین دفاع  نمایند.علاوه برآنچه که درمورد ملتهای اسلامی ازدیدگاه امام(ره) شرح داده شد،موضوع دیگردرارتباط با ملتها مربوط به قوم یهود می باشد که تحت عنوان اقلیتهای دینی وقومی درکشورهای دیگرزندگی می کنند.ممکن است چنین برداشتی دراذهان شکل بگیرد که مواضع امام(ره) درباره اسرائیل،همه یهودیان رادربرمیگیرد.

اما واقعیت آنست که امام به صراحت ازاقلیت یهودی درجامعه ایران حمایت نموده وحقوق آنهارابرسمیت شناخته وبطورصریح اظهار میدارند که:((مادرصورت تشکیل جمهوری اسلامی ازیهودیان ایرانی که به فلسطین هجرت کرده ودرشرایط تبعیض بسیارناگواری،تحت استثماریهودیان اروپایی وآمریکایی به سرمیبرند دعوت خواهیم کرد که به وطن خود برگردند وآزادانه ومحترمانه به زندگی خود ادامه دهند وازتعدیاتی که درزمان حکومتهای جوربرآنان شده مصون خواهندبود.))25 

یهودیها به عنوان یک اقلیت دینی ازدیربازدرمیان ایرانیان زندگی کرده اند وازحقوق ومزایای شهروندی برخوردارمیباشند.بنابراین منظورامام(ره) ازیهود،اشاره به صهیونیزم سیاسی می باشد که بسیاری ازآشوبها،فتنه ها،ترورو قتل وغارت را درقلب جهان اسلام بوجود آورده اند.آنچه امروزافکار عمومی درجهان مشاهده ومطالعه میکند،اقدامات خطرناک وتکان دهنده ای است که صهیونیزم درجهت حفظ وماندن برسریرقدرت درقبال مردم مظلوم فلسطین انجام میدهد. 

 

 

 نتیجه گیری

اقدامات غیرمسئولانه ونابخردانه صهیونیستها درکشتارملت بی دفاع فلسطین وحمایت مادی وحقوقی کشورهای غربی ازاسرائیل درمجامع بین المللی،کاملا موید این موضوع است که بنابراندیشه ومواضع امام (ره)یک حرکت واقدام پنهان وپشت پرده درجستجوی تحمیل سلطه واعمال قدرت بردنیای اسلام وجود دارد.بانگاهی عمیق وژرف به سخنرانیها ومکاتبات امام(ره) می توان ازاین پیش بینی سیاسی درارتباط باوضعیت آینده جهان اسلام آگاه شد.کمااینکه امروزآمریکا طرح خاورمیانه بزرگ،دموکراسی واصلاحات آمریکایی ،اشغال وسلطه برکشورهای اسلامی،محکومیت گروهها وسازمانهای آزادیبخش فلسطین تحت عنوان گروههای تروریستی وخلع سلاح آنها رادرجهت بهبود وپیشرفت برنامه های استکباری- صهیونیستی دنبال می نماید.نگاه واقع بینانه وانتقادی امام نسبت به عملکرد اسرائیل درسرزمینهای اشغالی ازیکسو وگردآوردن مسلمانان جهان درزیرسایه اصول مشترک اسلامی ازسوی دیگردوطرف یک سکه اند،که امام(ره)به هردوتوجه داشتند.متاسفانه جوامع اسلامی درنتیجه غفلت وبی تفاوتی نسبت به وقایع وحوادثی که دراطرافشان شکل میگیرد دچاریک نوع ضعف وسستی درتصمیم گیریهای صریح وسریع دربرابررژیم اسرائیل شده اند.این همان آرزو وخواست طرفداران میل به سلطه واعمال قدرت برجهان اسلام می باشد.

امروزصهیونیزم ازاین تشتت آراء وگسستگی نهایت استفاده وبهره برداری رامی نماید.دولتها وملتهای اسلامی باید بجای پرداختن به موضوعات حاشیه ای وتفرقه انگیزازطریق سازمانها ونهادهای بین المللی،کنفرانس سران کشورهای اسلامی،سازمانهای غیردولتی،انجمنهای بدون مرز،اجماع سیاسی درموردلوایح وطرحهای بین المللی درمقرسازمان ملل متحد وبافشارجمعی برروی اسرائیل وحامیانش ازتجاوزات رژیم اشغالگر قدس به ملت بی دفاع فلسطین جلوگیری به عمل آورند.شکافهای سرزمینی وسیاسی-اقتصادی می بایست ترمیم گردد وبه جای آن عوامل اتحاد واتفاق شکل بگیرد.اسرائیل به هراندازه که زمینه های مناسب رابرای اعمال سلطه وگسترش حوزه نفوذ خوددریابد،فرصت رامغتنم شمرده ودرجهت اهداف سلطه،حرکت وشتاب بیشتری می نماید.                                                                                                        

 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

دو شنبه 2 دی 1392برچسب:اسرائیل, خمینی, :: 10:54 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دبير دين و زندگي و آدرس zolfaghari.LoxBlog.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.