سوالات دین و زندگی 3 درس سوم
دبير دين و زندگي
ديني

درس 3 :

1- کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های فطرت نیست ؟
الف) دوستدار فضیلت های اخلاقی مانند عدل ب) بیزاری از رذایل مانند ظلم و حسد
ج) طالب زیباییها د) اختلافات نژادی ، زبانی، جغرافیایی ...
3- چرا خداوند "دین واحد" را در اختیار همه انسان ها قرار داده است؟ چون ويژگي هاي فطري انسان ها يكي است و گذشت زمان اين ويژگي ها را تغيير نمي دهد پس براي تمام انسان ها يك دين كه همان اسلام است كفايت مي كند
4- کدامیک از محورهای زیر در برنامه ی دین خدا داخل نمی باشد؟
الف) ایمان به خدا و دوری از شرک ب) ایمان به معاد و سرای آخرت
ج) جلوگیری از برپایی نظام عادلانه د) کسب مکارم اخلاقی مانند عفاف و . . .
5- علل فرستادن متعدد توسط خداوند در طول تاریخ را نام ببرید به سه دليل 1-پايين بودن سطح درك انسان هاي اوليه 2- از بين رفتن تعليمات پيامبر قبل يا تحريف كلي آن تعليمات 3- لزوم استمرار در دعوت وترويج پيوسته ي آن
6- تعدد پیامبران خدا ، آیا به معنای تعدد و اختلاف در دین و اصول دعوت آنان است؟ چرا؟ خير دين تنها نزد خدا اسلام است كه بر اساس ويژگي هاي فطري انسان از طرف خدا تعيين شده پيامبران گذشته هم همين آيين اسلام را ترويج مي كرده اند
7- منشا ء اختلاف و وجود ادیان مختلف در میان مردم چیست؟ توضیح دهید منشا ء اختلاف و چند ديني آن دستهخ از مبلغان ديني ومذهبي بوده اند كه با آمدن پيامبر جديد ؛ در مقابل او ايستاده واو را به عنوان پيامبر نپذيرفته اند
8- ویژگی های اختصاصی پیامبران الهی نام برده و هر كدام را به اختصار توضیح دهید .
1- وحي : پيامبران بوسيله وحي برنامه ي هدايت الهي را دريافت مي كنند و بعد به مردم ابلاغ مي كنند
2- اعجاز : هر پيامبري براي اثبات نبوت خويش يك يا چند اثر فوق قدرت بشر ارائه مي نمايند تا بدين وسيله مردم دريابند كه وي با خدا ارتباط دارد و مامور به پيامبري شده است
3- عصمت : يكي از ويژگي هاي پيامبرا عصمت هستند يعني هيچ وقت دچار گناه خطاه و اشتبراه و فراموشي نمي شوند تامسئوليت خويش را به درستي انجام دهند و تحت هواهاي نفساني قرار نگيرند و مرتكب گناه و خطا و اشتباه نگردند
9- پیامبر در تعلیم و تبیین دین باید معصوم باشد . چرا؟ اگر پيامبري در مقام تعليم وتبيين دين معصوم نباشد امكان انحراف در تعاليم الهي پيدا مي شود و اعتماد مردم به دين از دست مي رود
10- اگر پيامبر در دريافت و ابلاغ وحي معصوم نباشد چه مي شود ؟ دين الهي به درستي به مردم نمي رسد وامكان هدايت از مردم سلب مي شود
11- اگر پيامبري در هنگام اجراي فرامين الهي معصوم نباشد چه مي شود ؟ امكان دارد كا رهاي مخالف دستورات الهي انجام دهد ومردم نيز از او سرمشق بگيرند و به گمراهي و انحراف مبتلا شوند
12 – در چه مواقعي عصمت پيامبرا ن ضرورت بيشتر دارد /1- در دريافت و ابلاغ وحي2- در تعلیم و تبیین دین 3- هنگام اجراي فرامين الهي
13-کدام گزینه از دلایل مصونیت پیامبران از گناه می باشد؟
الف) بهره مندی از الطاف الهی برای کسب ایمان و تقوای بالا ب) برخورداری از بینش عمیق ج) برخورداری از قدرت تفکر و اختیار خود د) الف و ب
14- عوامل جاودانگی شریعت پیامبر (ص) را بنویسید. 1- آمادگي جامعه ي بشري براي دريافت كامل دين 2- حفظ قرآن از تحريف 3- وجود امام معصوم پس از پيامبر 4- پيش بيني راه هاي پاسخ گويي به نياز هاي زمانه
15- کدام گزینه نمی تواند از عوامل حفظ قرآن از تحریف باشد؟
الف) عنایت و اراده ی الهی ب) اهتمام پیامبردر جمع آوری و حفظ قرآن ج) رشد انسا ن ها و کوشش مسلمانان د) هيچكدام +
16 – کدام مورد از عوامل انطباق دین اسلام با نیازهای متغیر زمان است ؟
الف) توجه به نیازهای ثابت و متغیر ب) تقدم روح و معنا بر ظاهر و قالب ج) اختیارات حاکم اسلامی د) همه موارد
17- کدامیک از موارد زیر از قوانین و نیازهای ثابت انسان نمی باشد؟
الف) عدالت ب) پرستش خالق ج) کنترل غرایز د) همکاری و هما هنگی با قدرت های سلطه گر
18- دلايل آمدن پيامبران متعدد را نام ببريد . به سه دليل 1-پايين بودن سطح درك انسان هاي اوليه 2- از بين رفتن تعليمات پيامبر قبل يا تحريف كلي آن تعليمات 3- لزوم استمرار در دعوت وترويج پيوسته ي آن
–19- دلایل ختم نبوت را ذکر کنيد1 - آمادگي جامعه ي بشري براي دريافت كامل دين 2- حفظ قرآن از تحريف 3- وجود امام معصوم پس از پيامبر 4- پيش بيني راه هاي پاسخ گويي به نياز هاي زمانه

- 20-ويژ گيهای فطری يعنی چه؟ آن دسته از ويژگي هايي كه در اصل خلقت انسان وجود دارد و همه ي انسان ها از آن برخوردار هستند ويژگي فطري انسان ناميده مي شود
21-وجود امام معصوم پس از پيامبر اکرم (ص) کدام يک از عوامل آمدن پيامبران جديد را از بين می برد؟ - لزوم استمرار در دعوت وترويج پيوسته ي آن

22- با وجود اين که خداوند يک دين برای هدايت انسان ها فرستاده است ، چرا اکنون اديان مختلفی در جهان وجود دارد؟ منشا ء اختلاف و چند ديني آن دستهخ از مبلغان ديني ومذهبي بوده اند كه با آمدن پيامبر جديد ؛ در مقابل او ايستاده واو را به عنوان پيامبر نپذيرفته اند و امروز مي بينيم افرادي خود را يهودي و مسيحي و غيره مي نامند
-
23-دو مورد از ويژگيهای اسلام را که سبب شده است پاسخگوی نياز های زمان باشد ، تو ضيح دهيد و برای هر کدام يک نمونه ذکر کنيد.
- 24 - خاتم يعني چه ؟ چرا به پيامبر اسلام خاتم النبيين مي گويند ؟ خاتم در لغت به معناي مُهر است كه بزرگان در پايان نامه خود مي زدند و نامه را پايان مي دادند پيامبر اسلام (ص) نيز كه تمام كننده و پايان بخش پيامبران است خاتم النبيين ناميده شده است
25-فطرت يعني چه ؟ فاطر به چه كسي گفته مي شود ؟ فطرت از كلمه فَطْر به معناي خلق، ساخت و ابداع است فاطر يعني خالق و مبدع و يكي از نام هاي خداست
26-اگر پيامبران ، معصوم نبودند چه مشکلاتی پيش می آ مد؟1- دين الهي به درستي به مردم نمي رسد وامكان هدايت از مردم سلب مي شود2- امكان انحراف در تعاليم الهي پيدا مي شود و اعتماد مردم به دين از دست مي رود3- امكان دارد كا رهاي مخالف دستورات الهي انجام دهد ومردم نيز از او سرمشق بگيرند و به گمراهي و انحراف مبتلا شوند
-
27-يکی از ويژ گيهايی که سبب شده اسلام پاسخ گوی نيازهای متغير زمان با شد ، « تقدم روح و حقيقت تعاليم دينی بر شکل و ظاهر آن » است . اين ويژ گی را با ذکر نمونه توضيح دهيد. اسلام ، تنها به شكل و ظاهر زندگي نمي پردازد بلكه بالاتر از ظاهر ؛ معنا و حقيقت زندگي را مورد نظر قرار داده و از مسلمانان مي خواهد كه در مواردي كه بر شكل و ظاهر خاصي تاكيد نشده حقيقت تعاليم را همواره زنده نگه دارند مثلا قرآن به مسلمانان فرمان داده كه همواره قوي و نيرو مند باشند اين امر در صدر اسلام ابزاري مثل شمشير و زره ممكن بود ولي در عصر حاضر با سلاح هاي پيشرفته ميسر است
28-آيا «مسيحيت» و «يهوديت» نام دو دين جداگانه است که خود حضرت موسی و حضرت عيسی (ع) بر دين خود گذاشته اند؟ دلايل خود را بيان کنيدخير زيرا دين نزد خدا يك دين بيشتر نيست و آن هم اسلام است و از نظر محتوا تعاليم حضرت موسي و حضرت عيسي (ع) با اسلام تفاوتي ندارد اگر بزرگان هودي و مسيحي در آن روز پيامبري رسول اكرم (ص) را مي پذيرفتند اين اختلاف بوجود نمي آمد.
29-چرا خداوند فقط در دورانهای گذشته پيامبران خود را فرستاده است؟ جون سطح درك انسان هاي اوليه پايين بود و درك و انديشه ي ابتدايي داشتند واز دانش كم و فرهنگ ساده اي برخوردار بودند آمدن پيامبران متعدد براي اين بوده است كه آن ها دين الهي را اندازه ي فهم و انديشه ي انسان هاي دوران خود بيان كنند و متناسب با درك آنان سخن گويند به همين دليل هنگامي كه سطح دركشان بالا مي رفت پيامبر ديگري مبعوث مي شد و مطالب عميق تري از اسلام را برايشان بيان مي كرد
30- از بين رفتن تعليمات پيامبران پيشين يکی از دلايل آمدن پيامبربعدی است. اين دليل را بررسی کنيد و توضيح دهيد که کدام ويژگی اسلام در مقابل اين دليل قرار دارد؟ چون كتاب هاي تورات و انجيل قابل تحريف بود پس از مدتي افراد فرصت طلب آن كتاب ها را به نفع خود تحريف مي كردند بر اين اساس پيامبرا بعدي مي آمدند و تعليمات اصيل و تحريف نشده را بار ديگر به انسان ها ابلاغ مي كردند اما در اسلا م چون قرآن كلام خداست و معجزه است كسي نمي تواند آن را تحريف كند بنا بر اين نياز نيست تا پيامبر جديدي بيايد
31-اسلام چه ویژگی هايی دارد که مانع از محدود شدن آن به زمان خاص می گردد ؟ 1- توجه به نياز هاي ثابت در عين توجه به نياز هاي متغير 2- تقدم روح و معنا ب ظاهر و قالب 3- وجود قوانين تنظيم كنند ه 4- اختيارات حاكم و نظام اسلامي
32-عوامل وجود اديان مختلف در جهان چيست؟خود خواهي و عدم پذيرش پيامبر جديد توسط مبلغان مذهبي دين تحريف شده ي قبلي باعث شد كه عده اي بر دين سابق خود بمانند و اكنون در جهان شاهد دين هاي متعدد باشيم اگر بزرگان يهودي و مسيحي در آن روز پيامبري رسول اكرم (ص) را مي پذيرفتند اين اختلاف بوجود نمي آمد.

- 33-آيا يك مانع بيروني پيامبران را از ارتكاب گناه وخطا باز مي دارد يا خود به اختيار به سمت گناه نمي روند؟ پيامبران با وجود مقام ومنزلتي كه دارند ؛ انسانند و كارهاي خود را با اختيار انجام مي دهند و با بهره مندي از الطاف الهي چنان مرتبه اي از ايمان و تقوا را دارند كه هيچ گاه به سوي گناه نمي روند . همچنين از چنان بينش عميقي بر خوردارند كه به خطا و اشتباه گرفتار نمي شوند


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

یک شنبه 28 فروردين 1390برچسب:, :: 1:57 :: نويسنده : غلامعلي ذوالفقاري

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دبير دين و زندگي و آدرس zolfaghari.LoxBlog.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.